رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

لذا با پیاده سازی موفق و کامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، مزایای بسیاری در کسب و کار ایجاد می گردد. اغلب کسب و کارها به سیستم‌های مالی، اداری، تولیدی و پشتیبانی قدرتمند و یکپارچه نیاز مبرمی دارند. راهکار ERP با مزایای که به آنها اشاره خواهد شد، توانمندی سازمان در مواجه با تغییرات کسب و کار و رقابت پذیری را در حد مطلوبی افزایش می دهد.

۱-اطلاعات یکپارچه مالی- در دنیای رقابتی موجود مدیران ارشد سازمانی خصوصا معاونت اداری ومالی بدنبال کسب اطلاعات بروز وجامع از فعالیتهای خود می باشند که ERPنسخه واحدی از واقعیت است ومی توانددر این زمینه به مدیران کمک نمایدو سئوال برانگیز نخواهد بود. زیرا هر فردی از یک سیستم مشابه استفاده می‌کند.

۲-یکپارچگی اطلاعات سفارش مشتری –بااستقرار سیستم‌های ERPسفارش مشتری دریافت، تحویل و صورتحساب صادر شود موجودی و عرضه را همزمان ردیابی کند.

۳-استانداردسازی و سرعت دهی به فرایندهای ساخت - سیستم‌های ERPبا استفاده از روش های استاندار در جهت سرعت دهی به فرایند چندین واحد کسب وکار که از ادغام چند شرکت به وجودآمده‌اند، واز روش‌ها و سیستم‌های کامپیوتری متفاوتی استفاده کنند برای اتوماتیک سازی بعضی از گام‌های فرایند ساخت به کار می‌روند.استانداردسازی این فرایندها و استفاده از یک سیستم کامپیوتری یکپارچه می‌تواند سبب صرفه جویی در زمان شود و بهره‌وری را افزایش دهد.

۴- کاهش موجودی- ERPجریان فرایند ساخت راروان‌تر می‌کند و رویت پذیری فرایند سفارش را در شرکت بهبود می‌بخشد. درنتیجه نیاز به انبار موجودی ومواد نمی باشد وسفارشات وخرید بصورت Onlineانجام میگیرد .

۵-استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی - ERPدرشرکت‌هایی که چندین واحد کسب و کار دارند، ویک روش ساده و یکپارچه برای کنترل زمان کارمندان و برقراری ارتباط با ایشان در زمینه خدمات وجودندارد می توانند بخوبی کارگشا باشد

بالا