رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

شرکت های پیمانکاری

در روند افزایش جمعیت کشورها کم کم روستاها تبدیل به شهر شدند و پس از آن حکومت ها برای کنترل شهر ها مجبور به تقسیم کارها به شکل ادارات و ارگان ها ی مختلف شدند. به طوری که در قدیمی ترین شهر ها نیز ارگان ها و نهادهای مختلفی برای کنترل نظم، بهداشت، آمد و شد و... وجود داشتند. ارگان هایی برای اداره ی شهر وجود داشت و به مرور به دلیل افزایش جمعیت و بزرگ تر شدن شهر ها و گسترش ادرات دولتی و افزایش تصدی گری دولتی، دولت ها برای اداره امور خود ارگان هایی به نا م "پیمانکاران "را تعریف کردند. پیمانکاران به گروههایی گفته می شود که در قالب " شرکت " تمایل خود را با گرفتن مبالغی از طرف مقابل قرار داد، به منظور انجام اموری که به آن ها تشریح می شود اعلام می کنند و با اخذ قرار دادی آن امور را به عهده می گیرند. به عبارت دیگر پیمانکاران با تعیین مبالغی عهده دار امور محوله به خود می شوند.

 

 

 

بالا