رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

چالش های صنعت پخش

  • عدم وجود نرم افزارهای یکپارچه و سیستم هایERP خارجی متناسب با ساختارهای اجرایی و عملیاتی شرکت های پخش ایرانی:

باتوجه به اینکه بسیاری از نرم افزارهای یکپارچه تولید داخل خصوصا در حوزه های تخصصی و گسترده بر مبنای الگوبرداری از محصولات کمپانی های نرم افزاری مطرح دنیا طراحی و تولید می شوند، عدم وجود سیستم هاینرم افزاریخارجی متناسب با ساختارهای اجرایی و عملیاتی شرکت های پخش ایرانی از یک سو سبب شده تا الگویی برای تولیدات نرم افزارییکپارچهداخلی در این حوزه وجود نداشته باشد، از سوی دیگـر تجربه نشـان داده که پیاده سـازی راه کارهای خارجـی نزدیک به سـاختار پخش داخلی علی رغم هزینه های گزاف نیازمند ایجاد تغییرات گسترده در ساختار سیستم و پیچیدگی و طولانی شدن پروژه های استقرار شده و همچنین عموماً این محصولات فاقد توان پشتیبانیمناسب در داخل کشور می باشند.

  • عدم وجود فرآیندها و ساختارهای استاندارد و مشابه هم در شرکت های پخش کشور، ایجاد یک سیستم یکپارچه که توانایی پوشش همه ساختارهای عملیاتی این حوزه را داشته باشد تا کنون غیر ممکن ساخته.
  • پویایی و سرعت بالای کسب و کار پخش مویرگی و نیز حجم بالای مبادلات اطلاعاتی سبب افزایش ریسک فناوری اطلاعات در این صنعت شده و این امر با گسترده تر شدن ابعاد شرکت های پخش شدت بیشتری می یابد
بالا