رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان (BPR)

 مهندسي فرآيندهاي سازمان يا به عبارتي مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب وکار (BPR)، به معناي شناسايي، ارزيابي، بازطراحي ومکانيزه نمودن فرآيندهاي کسب وکار به منظور افزايش بهره وري و ايجاد بهبود در ساختار کاري سازمان ميباشد. مطالعات سوابق و تجربيات اجرايي نشان داده سازمان هاي فرآيند محور چندين برابر سريعتر و بهتر نسبت به سازمانهايي با روش هاي سنتي عمل مي کنند. 

اهداف پروژه مهندسي فرآيندهای سازمان عبارت است از:

 •  ايجاد رويکرد فرآيندگرايي درسازمان
 • افزايش کارايي و اثربخشي
 • حذف بروکراسي و روال هاي زائد
 • ساده سازي فرآيندها و افزايش سطح انعطافپذيري
 • افزايش سطح پاسخگويي
 • ايجاد ساختار سازماني مسطح
 • کاهش هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم
 • افزايش کيفيت خروجي کار
 • افزايش سرعت عمل و مهارت هاي مديران و پرسنل سازمان
 • زمینه سازی برای استقرار نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP )

 

روش انجام پروژه مهندسي فرآيندهای سازمان

 • تعيين ديدگاه کسب و کار و اهداف فرآيندي
 • شناسايي فرآيندهاي موجود
 • تحليل و شناخت فرآيندهايي که لازم است بازطراحي گردند
 • شناسايي ترتيب موثرتر فرآيندها
 • ايجاد ديدگاه فرآيندگرايي در حوزه منابع انساني سازمان
 • پياده سازي مدل مطلوب فرآيندي
 • ايجاد ساختار مکانيزه

ضرورت انجام مهندسي مجدد فرآيندهای کسب وکار:

تجربه چندین ساله شرکت دانش بنیان بهینه ایران نشان می دهد شرکت هایی که از روش های اجرایی فرآیند محوری به جای روش های اجرایی وظیفه گرایی استفاده می کنند شانس بیشتری برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های ERP دارند.

در واقع یکی از دلایل موفقیت پروژه های استقرار نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان و ایجاد نگرش فرآیند محوری در سازمان هاست.

 

بالا